top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Martine Geene, ontwikkelingscoach werkzaam in haar praktijk voor kinder- en leercoaching gevestigd te Beekbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70161860, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Uw persoons- en contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, en telefoonnummer) gebruik ik alleen om met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen coachingsovereenkomst. Deze gegevens worden door mij niet voor andere doeleinden gebruikt.
Indien er geen coachingsovereenkomst tot stand komt, worden de gegevens 

6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een coachingsovereenkomst tot stand komt dan wordt er middels een intakeformulier gevraagd naar meer gegevens (zoals bijv geboortedatum, en verdere achtergrondinformatie). Al deze gegevens, geschreven en gezegd worden enkel in het kader van de met u overeengekomen coachingsovereenkomst door mij gebruikt. Alleen die gegevens die van belang zijn voor de dienstverlening worden verzameld. 

Het te volgen coachingstraject wordt via een overeenkomst vastgelegd waarbij beide gezaghebbende ouders van kinderen onder de 16 moeten tekenen. 

Met het tekenen van deze overeenkomst, tekent u ook voor deze privacyverklaring. De overeenkomst wordt toegevoegd aan het dossier.

 

Het delen van persoonsgegevens

Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dit nodig is voor een goede uitvoering van de coachingsovereenkomst, en hiervoor door u toestemming is gegeven. Of als er een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of als er een gerechtelijk bevel voor is. 

 

Het dossier 

Het dossier van uw kind bestaat uit:

  • Het intakeformulier

  • De coachingsovereenkomst

  • Feitelijke aantekeningen

  • Tekeningen e.d.

  • Updates per mail

  • Gespreksverslagen die op verzoek zijn gemaakt

Al deze gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Om uw privacy te waarborgen Zijn alle dossiers en persoonlijke gegevens in mijn computer beschermt met een code. Daarnaast zijn alle papieren dossiers opgeslagen in een afsluitbare kast.

  

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens en uw dossier worden volgens wettelijke en fiscale verplichtingen volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst) minimaal 15 jaar bewaard.

 

Beroepsgeheim

Vanuit de WGBO geldt voor mij als coach een beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Voor eventuele waarnemers geldt eveneens een geheimhoudingsplicht. 

 

Uw rechten om gegevens in te zien, aan te passen of verwijderen

U heeft, conform de AVG, als cliënt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens uit het dossier welke ik ontvangen heb. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat ik persoonsgegevens kan delen met de door u aangewezen derden met behulp van uw schriftelijke toestemming.

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

 

Minderjarigen

Vanuit de WGBO) ziet het geven van toestemming er als volgt uit:

Bij minderjarigen < 12 jaar geldt dat alleen de ouders toestemming geven. En hebben de ouders inzagerecht in dossier.

Bij minderjarigen tussen 12-16 jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming geven. En kunnen kinderen bezwaar maken tegen inzagerecht van de ouder.

Bij minderjarigen vanaf 16 jaar geeft alleen de minderjarige toestemming. Daarnaast bepaalt de minderjarig of de ouders inzage recht hebben.

 

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct met mij contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

bottom of page