top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

  1. Met ondertekening van de coachingsovereenkomst verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. 

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten door Martine Geene ~ontwikkelingscoach~ verzorgde trainingen en coachsessies. 

  3. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van een overeenkomst bekend bij de cliënt. Op de site www.martinegeene.nl staan ze vermeld.

  4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Martine Geene en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

 

Artikel 2. Coachingsovereenkomst

  1. Martine Geene zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  Martine Geene heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

  2. Martine Geene is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de coach zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien er in deze algemene voorwaarden sprake is van afwijkingen van de wettelijke regeling, gaat de wettelijke regeling voor.

  3. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de overeenkomt, een handtekening van beide ouders is gewenst. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

  4. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen coaching, hij//zij de consequenties daarvan op zich neemt. Martine Geene kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst; het coachingstraject.

3.1.    Het coachingstraject start met een intakegesprek met de ouder(s) en het kind. 

3.2.    Tijdens de intake wordt een indicatie gegeven van het aantal sessies waar het coachingstraject uit zal bestaan. 

3.3.    Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal tijdig en in onderling overleg, de overeenkomst aangepast worden.

3.4.    Het beëindigen van een traject gaat altijd in overleg met het kind, de ouder(s) en de coach.

3.5.    Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de coach de (ouder van de) cliënt hierover tijdig inlichten.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1.    De actuele tarieven voor kinder- en leercoaching staan vermeld op de website www.martinegeene.nl of zijn op te vragen bij Martine Geene; info@martinegeene.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21%BTW.

4.2.    Bij de individuele kinder- en leercoachingstraject wordt na iedere sessie, de factuur per email verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. 

4.3.    Bij een vast leercoachingstraject zal voorafgaand aan het traject de factuur per email verstuurd worden. Deze dient te zijn voldaan voor de start van het traject.

4.4.    Bij kinder- en leercoachingstraject in groepsverband (Kragt/SL=LL) zal voorafgaand aan het traject de factuur per email verstuurd worden. Deze dient te zijn voldaan voor de start van het traject. 

4.5.    Wanneer niet binnen de bovengenoemde betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien deze betalingsherinnering niet binnen opgegeven termijn is voldaan, is Martine Geene gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten van € 5,00 per factuur in rekening te brengen. Bij het uitblijven van de betaling is Martine Geene gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. 

4.6.    Bij het uitblijven van betaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de (ouder(s) van) cliënt.

   

Artikel 5. Verhindering

5.1.    Het tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk. Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. 

5.2.    Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, worden de tariefkosten voor de afspraak in rekening gebracht bij de (ouder(s) van) de cliënt.

 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en privacy

6.1.    Martine Geene verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het coachingstraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. 

6.2.    Met de ouder(s) wordt het coachingsproces besproken. Inhoudelijke informatie vanuit het coachingstrajcet wordt alleen in de oudergesprekken naar voren gebracht na overleg met het kind. 

6.3.    Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s) en of het kind (indien 16 jaar en ouder).

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1.    Martine Geene zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kinder – en leercoach kan worden verwacht.

7.2.    Martine Geene is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt. 

7.3    Martine Geene is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de (ouder(s) van) cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de Martine Geene. 

7.4.    Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. 

 

Artikel 8. Opzegging en annulering

8.1.    Indien naar oordeel van de (ouder(s) van) cliënt dan wel van Martine Geene, de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd, kunnen/kan de (ouder(s) van) cliënt en/of Martine Geene na mondeling overleg overeenkomen de verdere overeenkomst te laten vervallen.

8.2.    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

8.3.    Voorts is Martine Geene bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die de instandhouding en de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

8.4.    Indien de (ouder(s) van) cliënt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan Martine Geene, alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst/traject redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden. 

 

Artikel 9. Overmacht

9.1.    In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Martine Geene, zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Martine Geene, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

9.2.    In geval van overmacht zal Martine Geene daarvan onverwijld mededeling doen aan de (ouder(s) van) cliënt. De (ouder(s) van) cliënt dient dan wel het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vergoeden.
 

Artikel 10. Toepasselijk recht en Geschillen

10.1.    Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2.    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

10.3.    Martine Geene is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona. Voor klachten over de begeleiding kan de (ouder(s)van) cliënt zich wenden tot deze beroepsvereniging op www.adiona.nl.

 

Artikel 11. Vindplaats en wijziging 

11.1.    Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.martinegeene.nl.

11.2.    Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de coachingsovereenkomst.

bottom of page